• രചന : കെപി സുധീര
  • ചിത്രീകരണം : ബാലകൃഷ്ണന് ആചാരി
  • കാറ്റഗറി : ബാലസാഹിത്യം